Pages

Tuesday, March 31, 2009

Drawing 2

This time, 'Roulettes'.

Thursday, March 19, 2009

බලු සෙනෙහස

අපේ අසල්වැසි බල්ලාගේ නම "බෲනෝ" ය. ඔහු පෙනුමෙන් බියකරු, "ඇල්ශේශන්" වර්ගයේ දැවැන්ත බල්ලෙකි . නමුත් පෙරේදා ඔහු මිය ගියේය. එම වියෝවෙන් කම්පා වූ නිවස එකම මළගෙයක් බවට පත්විය. එය අපේ නිවස තුල ද ජනිත කළේ මහත් ශෝකයකි; කම්පාවකි.
එහෙත් මා කෙරෙහි එම බල්ලා තුළ පැවතියේ එතරම් ප්‍රියජනක ආකල්පයක් නොවේ. දුටු සෑම විටම පාහේ බුරාගෙන පැනීමේ නොනිත් ආශාවකින් පෙළුණු ඔහු මට මහත් වදයක් වූ බව නොකියාම බැරිය. නමුත් එම නිවසට මෙන්ම පළාතට ද ඔහු ඉටු කළේ අනගි මෙහෙවරකි. සොරෙකුට අප නිවෙස් අවට ගැවසීම ඔහු නිසා මාරාන්තික කටයුත්තක් විය. තවද එම නිවසේ බොහෝවිට සතියේ දින වල සිටිනුයේ ආන්ටී සහ අක්කිලා දෙදෙනා පමණක් වීම නිසා ඔහුගේ ආරක්ෂාව ඔවුනට මහත් අස්වැසිල්ලක් විය.
නමුත් බෲනෝ තවදුරටත් ඔවුන්, අප අතර නැත...
ඔහුගේ වියෝවත් සමඟ මගේ සිහියට නැඟුණේ මීට වසරකුත් දින දහ අටකට කලින්, එනම් 2008 මාර්තු 01 වැනිදා අප අතරින් සමුගත් මාගේ සුරතල් බල්ලා වූ "චබී" ය. 1994 අගෝස්තු 24 වැනිදා උපත ලද ඔහු මියයන විට වයස වසර 13 1/2 කටත් වැඩිය. සෑමදාම අප හට මහත් කීකරුව, මහත් ලැදිව වාසය කළ ඔහු අපේ ජීවිත වල වැදගත් කොටස්කරුවෙකු වූවා කිවහොත් නිවැරදිය. ඒ තරමට ඔහු අපට සමීපව සිටියේ ය.
නිවසට ගෙන ආ දින පටන් මියයන තුරා මට සහ අප නිවසේ සියලු දෙනාට ඔහු දැක්වූ ආදරය, කරුණාව, සෙනෙහස සම කළ හැක්කේ කුමටදැයි මට නම් නොදැනේ; නොහැඟේ.
මේ මොහොතේ ඔහු නැවත වරක් සිහි කිරීමට හේතු වූයේ අසල්වැසි "බෲනෝ" ගේ මරණයයි.
සමුගන්නට පෙර එක් ප්‍රාර්ථනාවක් කිරීමට සිතේ. "චබී, ඔබ ඉපදෙන ඉපදෙන වාරයක් පාසා, මගේම බල්ලා වී ඉපදේවා...". එහෙත් එසේ කිරීමට මට මගේ සිත ඉඩ නොදේ. ඒ වෙනුවට මෙසේ පවසමි.

"චබී,
ඔබ මා සිත තු සදා අමරණීයයි, සදා අනුස්මරණීයයි පැටියෝ...
ඔබට නැවත ඉපදෙන වාරයක් පාසා මනුෂ්‍යයෙකු වී මේ පොළොව මත දෙපයින් ඇවිද යන්නට වාසනාව උදා වේවා...
තිරිසන් ආත්මයේදී ඔබ තුළ පැවති කරුණාව, දයාව, විශ්වාසය වැනි ගුණාංග මිනිස් අත්බව තුළදීද අත් නොහැර පවත්වා ගනීවා...
බොහෝ මිනිසුන් අවබෝධ කර නොගත් මනුෂ්‍යත්වයේ වටිනාකම ඔබට අවබෝධ වේවා..."

ඒ උතුම් වූ ආදරය වෙනුවෙනුයි මේ බ්ලොග් සටහන.

මීට,
සදා ඔබේ හිතැති මිතුරා,
චමිත
Drawing 1

Drawing is fun! But this is not painting but technical drawing. Here are some drawings made by me during last few days...

Saturday, March 14, 2009

Game Designing

This is my first game designed and developed through C. Rapid progress! Ha ha... Check out guys!
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "ctype.h"
#include "time.h"
#define limit 10
int main()
{
int k,num,guess,i=0,c=0;
double y;
char ch,a;
printf("THIS IS A SIMPLE GUESS GAME DEVEOPED BY CHAMMA\n\n");
printf("In this game, you get 3 chances to guess a number predefined by the computer\n");
printf("You have to enter a number between 0 and 9, inclusive\n");
printf("If you were able to guess it correctly, inside those 3 chances, YOU WIN!\n\n");
for(;;)
{
srand(time(NULL));
num=rand()%limit;
i++;
printf("GAME # %d:\n\n",i);
for(k=3;k>0;k--)
{
printf("You have %d guess%s left\n",k,k==1 ? "":"es");
printf("Enter your guess:");
scanf("%d",&guess);
getchar();
if(guess==num)
{
c++;
printf("BRAVO, YOU WIN!!!\n");
goto P;
}
else if(guess!=num && (k==3 || k==2))
printf("\nWrong guess. Try again\n");
else
{
printf("Damn, you lose the game %d\n",i);
printf("Number that chosen was %d!\n",num);
goto P;
}
}
P:
printf("\nIf you wish to continue to another game, press Enter\n");
printf("If you wish to quit and go to the summary, press X\n");
ch=getchar();
fflush(stdin);
a=toupper(ch);
if(a=='X')
break;
}
printf("Results summary:\n");
printf("\tNumber of games played :%d\n",i);
printf("\tNumber of wins :%d\n",c);
y=(double)(c/i)*100;
printf("\tWinning percentage :%f%%\n",y);
getchar();
return 0;
}

Friday, March 13, 2009

Dealing With Complex Numbers

Complex numbers was my favourite lesson of GCE A/L Mathematics, although I horribly screwed up the question under it, during the A/L examinaion. I was startled by finding out that calculations of complex numbers can be done with C programming. Here is my first complex number program.
#include "stdio.h"
#include "complex.h"
#include "stdlib.h"
int main()
{
double x1,x2,y1,y2;
char x[3],w[3],y[3],k[3];
printf("This is a complex number program\n");
printf("Enter your numbers in x+iy format\n\n");
printf("Enter real part of the #1, RZ1 :");
gets(x);
x1=atof(x);
printf("Enter imaginary part of the #1, IZ1 :");
gets(w);
y1=atof(w);
printf("\nZ1= %.2f+%.2fi\n\n",x1,y1);
double complex z1=x1 + y1*I;
printf("Enter real part of the #2, RZ2 :");
gets(y);
x2=atof(y);
printf("Enter imaginary part of the #2, IZ2 :");
gets(k);
y2=atof(k);
printf("\nZ2= %.2f+%.2fi\n\n",x2,y2);
double complex z2=x2 + y2*I;
double complex sum=z1+z2;
printf("Sum of the numbers(Z1+Z2) :%7.2f%+5.2fi\n",creal(sum),cimag(sum));
double complex dif=z1-z2;
printf("Difference of the numbers(Z1-Z2) :%7.2f%+5.2fi\n",creal(dif),cimag(dif));
double complex pro=z1*z2;
printf("Product of the numbers(Z1XZ2) :%7.2f%+5.2fi\n",creal(pro),cimag(pro));
double complex quo=z1/z2;
printf("Quotient of the numbers(Z1/Z2) :%7.2f%+5.2fi\n",creal(quo),cimag(quo));
double complex con1=conj(z1);
double complex con2=conj(z2);
printf("Conjugate of Z1:%7.2f%+5.2fi\nConjugate of Z2:%7.2f%+5.2fi\n\n",creal(con1)
,cimag(con1),creal(con2),cimag(con2));
printf("(Z1+Z2)(Z1-Z2) =%.2f%+.2fi\n",creal(sum*dif),cimag(sum*dif));
printf("(x1+iy1)(x1-iy1)=x1%c+y1%c= %.2f%+.2fi\n",253,253,creal(z1*con1),cimag(z1*con1));
printf("(x2+iy2)(x2-iy2)=x2%c+y2%c= %.2f%+.2fi\n",253,253,creal(z2*con2),cimag(z2*con2));
getchar();
return 0;
}

Monday, March 2, 2009

My First Serious Program

I've been programming in C for about a month. It's only by now I have started serious programming. This is my first serious program in C. It's a simple calculator. I'm waiting to upgrade it in the days to come as my C knowledge improves. Till then, enjoy it!:D
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#define Y 1
int main()
{
char num[5],name[10],ch;
int dst,i;
double one,two,add,sub,multi,div;
printf("***THIS IS THE BASIC CALCULATOR PROGRAM CREATED BY CHAMMA***\n");
printf("All Rights Reserved ® Chamitha Rathnayake\n");
printf("Enter the user's name:");
gets(name);
for(i=0;i=Y;i++)
{
printf("Specify your intended #1:");
gets(num);
one=atof(num);
printf("Specify your intended #2:");
gets(num);
two=atof(num);
printf("If you want to perform addition only, enter #1\n");
printf("If you want to perform substraction only, enter #2\n");
printf("If you want to perform multiplication only, enter #3\n");
printf("If you want to perform division only, enter #4\n");
printf("If you want to perform all-in-one, enter #5\n");
gets(num);
dst=atoi(num);
printf("Press Enter to continue to the result...\n");
getchar();
printf("%s's calculator derives the following result:\n",name);
if(dst==1)
{
add=one+two;
printf("Addition of the numbers you entered is:%lf\n",add);
}
if(dst==2)
{
sub=one-two;
printf("Substraction of the numbers you entered is:%lf\n",sub);
}
if(dst==3)
{
multi=one*two;
printf("Multiplication of the numbers you entered is:%lf\n",multi);
}
if(dst==4)
{
div=one/two;
printf("Division of the numbers you entered is:%lf\n",div);
}
if(dst==5)
{
add=one+two;
printf("Addition of the numbers you entered is:%lf\n",add);
sub=one-two;
printf("Substraction of the numbers you entered is:%lf\n",sub);
multi=one*two;
printf("Multiplication of the numbers you entered is:%lf\n",multi);
div=one/two;
printf("Division of the numbers you entered is:%lf\n",div);
}
printf("That is the end of a silly program.\n");
printf("One more thing! Press Enter to continue...\n");
getchar();
printf("I love you %s!\n",name);
getchar();
printf("Press Enter to go to the begining\n");
printf("Press 'X' and then 'Enter' to exit\n");
ch=getchar();
fflush(stdin);
if(ch=='X' or ch=='x')
{
break;
}
}
printf("Thanks for using this calculator\n");
printf("Promote FOSS,the Free and Open Source Software\n");
printf("Bye!\n");
getchar();
return(0);
}